Wydarzenia

Spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej. Debata publiczna na temat rozwoju edukacji prawnej

W dniach 22 – 23 września 2016 roku w Poznaniu miało miejsce kilka ciekawych, potrzebnych i inspirujących wydarzeń korespondujących z przedmiotem i celami działalności Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”.

Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych zorganizowało:

  • Spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej CEP KRRP
  • Debatę publiczną na temat rozwoju edukacji prawnej
  • Konferencję poświęconą włączeniu do edukacji prawnej tematyki mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej

Dnia 23 września 2016 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu odbyło się spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej reprezentujących Okręgowe Izby Radców Prawnych. Spotkanie koordynatorów miało charakter roboczy, a jego celami było podsumowanie Pierwszej Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, omówienie metod i sposobów finansowania edukacji prawnej, podsumowanie działań w obszarze edukacji prawnej realizowanych w poszczególnych OIRP oraz przyjęcie programu i harmonogramu kolejnych działań podnoszących świadomość prawną.

Celem debaty publicznej na temat rozwoju edukacji prawnej było budowanie partnerstwa społecznego na rzecz edukacji prawnej i wypracowanie instrumentarium realizacyjnego edukacji prawnej, które nie jest określone ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Debata odbyła się z udziałem m.in. Prezesa KRRP Dariusza Sałajewskiego, europoseł Krystyny Łybackiej, Jędrzeja Solarskiego (wiceprezydenta Poznania), Teresy Karczyńskiej-Szumilas (Iustitia), Macieja Sopołko (Helsińska Fundacja Praw Człowieka),Michała Łachecklego, Alicji Okrucińskiej, Anna Wiktorow (ELSA Poland) oraz nauczycieli, studentów i uczniów. Spotkanie poprowadziła mec. Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Konferencja „Mediacje w szkole – kształtowanie odpowiedzialnych postaw uczniów i pozytywnych relacji w środowisku szkolnym” poświęcona była włączeniu do edukacji prawnej tematyki mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie wprowadzającym: „Mediacje rówieśnicze – atut wychowawczy – z perspektywy dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego oraz warsztatach nt. wykorzystania mediacji w procesie zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów wychowawczych, miejsca mediacji w pracy kadry pedagogicznej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Fundacja OIRP Lublin „Znam Prawo””reprezentowane były podczas wskazanych spotkań przez prezesa fundacji mec. Michała Czerwonkę.

Informacje o celach i realizowanych przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Radcy Radców Prawnych zadaniach – można znaleźć pod adresem http://centrumedukacjiprawnej.pl/.

CZYTAJ WIĘCEJ

Porozumienie o współpracy

Mając na uwadze i doceniając potrzebę wymiany informacji i doświadczeń w celu dostarczenia osobom pokrzywdzonym przestępstwem pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej, informowania o przysługujących im prawach oraz udzielania wsparcia na różnych etapach radzenia sobie z kryzysową sytuacją – Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” oraz Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie dnia 1 sierpnia 2016 roku podpisali porozumienie o współpracy. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie działa w ramach Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z siedzibą w Lublinie.

Główne założenia porozumienia o współpracy:

  • Strony porozumienia będą wspierać wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zamierzają brać udział we wspólnych szkoleniach celem doskonalenia umiejętności zawodowych w zakresie metod pracy z osobami pokrzywdzonymi. Wspierając tym samym udział swoich przedstawicieli w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych przez każdą ze stron porozumienia.
  • Strony porozumienia zamierzają wymieniać informacje i doświadczenia w dziedzinie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.
  • Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” oddeleguje swoich przedstawicieli – radców prawnych oraz aplikantów radcowskich angażujących się w działania statutowe Fundacji – do współpracy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie, w szczególności w ramach cyklicznych przedsięwzięć informacyjno – edukacyjnych realizowanych przez Ośrodek mających za cel pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  • Za zgodą każdej ze stron możliwe jest podejmowanie innych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy w zakresie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.
CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Radca prawny – kto to taki?

Coraz większym zainteresowaniem lubelskich szkół cieszą się lekcje o zwodach prawniczych.

Mecenas Aneta Bernat po raz kolejny przeprowadziła według autorskiego programu lekcje pod tytułem „Radca prawny – kto to taki?” Zajęcia na temat zawodów prawniczych, a w szczególności zawodzie radcy prawnego, przeprowadzone zostały pod koniec roku szkolnego w Gimnazjum nr 19 w Lublinie im. Józefa Czechowicza w Lublinie, przy ul. Szkolnej 6.

Zajęcia były rozłożone na 2 i pół godzin lekcyjnej i obejmowały następujące zagadnienia:
1. Radca prawny – kto to taki? Genealogia zawodu radcy prawnego oraz zawodu pełnomocnika – w szerokim ujęciu – na ziemiach polskich,  począwszy od XII wieku.
2. Po co nam sądy? Przybliżenie zasad funkcjonowania sądu.
3. Przybliżenie znaczenia m.in. takich pojęć jak: Temida, Toga, Paragraf, Kodeksy i inne.
4. Inscenizacja procesu sądowego z udziałem gimnazjalistów.

Ponadto w oparciu o przekazywane treści oraz specjalnie opracowane rysunki – z opcją do wpisywania wypowiedzi uczestników procesu,  został przeprowadzony konkurs i wyłonieni laureaci. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyła się inscenizacja procesu. Zajęcia dzięki ciekawemu i innowacyjnemu programowi cieszą się zainteresowaniem, angażując uczestników i nauczycieli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Zajęcia edukacyjne podczas Pikniku Rodzinnego Lubelskiego Klubu Biznesu

W dniu 3 czerwca 2016 roku Lubelski Klub Biznesu zorganizował Piknik Rodzinny. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” była wśród partnerów tego ciekawego projektu.

W wydarzeniu uczestniczyły m.in. Dzieci z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, przedstawiciele Firm zrzeszonych w Lubelskim Klubie Biznesu oraz pracownicy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie wraz z rodzinami.

Jedną z atrakcji Pikniku były zajęcia edukacyjne podnoszące wiedzę prawną oraz świadomość na temat zawodu radcy prawnego. Zajęcia przeprowadzone były przez mec. Anetę Bernat przy udziale mec. Michała Czerwonki.

Link do relacji z wydarzenia: http://lkb.lublin.pl/aktualnosci/711-piknik-rodzinny-lubelskiego-klubu-biznesu, zapraszamy również od zapoznania się z relacją fotograficzną.

Pismo do Pana Prezesa Czerwonki

Podziękowania dla Pana Czerwonki

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Tydzień Konstytucyjny

W dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku odbył się Tydzień Konstytucyjny, organizowany przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywał się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ramach wydarzenia radcowie prawni zaangażowani w działania Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” przeprowadzili lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli.

Celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom akcji zależało na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas.

Lekcje w ramach Tygodnia Konstytucyjnego odbyły się m.in. w Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Tematyka zajęć spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez uczniów i nauczycieli. W komentarzach po zajęciach wypowiadanych przez uczniów, przewijały się stwierdzenia, że „Konstytucja i jej zapisy nie są abstrakcyjnym tworem, martwym prawem. Przeciwnie w życiu codziennym odgrywa Ona znaczącą rolę”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content