Wydarzenia

Podsumowanie pierwszego okresu działania Fundacji

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” ustanowiona została przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie w dniu 7 marca 2016 r., a z dniem 31 marca 2016 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000610238.

Korzystając z wiedzy, profesjonalizmu, zaangażowania i entuzjazmu radców prawnych działających w ramach Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” chcemy zwiększać świadomość prawną społeczeństwa, promować zawód radcy prawnego oraz wskazywać zalety i korzyści płynące z profesjonalnej pomocy prawnej.

Poniżej zaprezentowane zostało podsumowanie działań, inicjatyw, form zaangażowania Fundacji, które najlepiej określają ideę i kierunek działania organizacji w pierwszym okresie jej funkcjonowania.

 • Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami społecznymi w zakresie podnoszenia świadomości prawnej, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, działań edukacyjnych.
 • Regularne spotkania edukacyjne w szkołach Województwa Lubelskiego Tematyka powyższych spotkań, lekcji prawa, dyskusji panelowych każdorazowo jest uzgadniana z koordynatorem ze strony placówki oświatowej w kontekście programu nauczania, z akcentem na praktykę stosowania prawa, podnoszenie świadomości prawnej. Lekcje prowadzą radcowie prawni wspierający działania fundacji.
 • Dyżury eksperckie oraz Cykliczne audycje w TVP 3 Lublin i Radiu Lublin o charakterze edukacyjnym, podnoszące świadomość prawną obywateli oraz promujące zawód radcy prawnego.
 • Nawiązanie współpracy z doradcami metodycznymi historii i WOS Miasta Lublin w celu wdrażania oraz podkreślania roli edukacji prawnej w programach nauczania i scenariuszach lekcji.
 • Zaangażowanie w organizację / wsparcie / objęcie patronatem / promowanie konkursów i akcji edukacyjnych: Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych, Konkursu „Sprzeciw!” – konkurs prawniczy dla szkół ponadgimnazjalnych, Konkurs „Gry Prawnicze”- konkurs dla studentów organizowany przez samorządy studenckie.
 • Promowanie oraz zaangażowanie się radców prawnych wspierających Fundację w dwie edycje akcji „Tydzień Konstytucyjny” – organizowanej przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty w zakresie możliwych form współpracy Fundacji w przestrzeni szeroko pojętej edukacji prawnej dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.
 • Nawiązanie współpracy z Lubelskim Klubem Biznesu i realizacja zajęć edukacyjnych podczas akcji charytatywnej organizowanej przez LKB.
 • Podpisanie porozumienia o współpracy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie w celu dostarczenia osobom pokrzywdzonym przestępstwem pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej, informowania o przysługujących prawach oraz udzielania wsparcia na różnych etapach radzenia sobie przez pokrzywdzonych z kryzysową sytuacją.
 • Udział członków zarządu Fundacji: w Spotkaniach koordynatorów ds. edukacji prawnej, Debacie publicznej na temat rozwoju edukacji prawnej, Konferencji poświęconej włączeniu do edukacji prawnej tematyki mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej, Konferencji podsumowującą projekt OIRP Poznań i Centrum Edukacji Prawnej dotyczący mediacji rówieśniczych.
 • Objęcie przez Fundację patronatem profilu klas nauk społecznych w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.
 • Podjęcie działań w celu zintensyfikowania aktywności przedstawicieli organów administracji publicznej, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie ustawowych zadań związanych z edukacją prawną – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Edukacja prawna. Propozycja współpracy

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z 2016 r. poz. 1860.) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przewiduje szereg działania polegających na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli.

Przepis art. 14 ustawy wskazuje, iż Organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 3. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 4. mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;
 5. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

Zadania te powinny być realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i będą stanowić bazę do przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z ustawą organy administracji publicznej zobligowane są do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” zaprasza przedstawicieli organów administracji publicznej, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych do nawiązania współpracy w zakresie ustawowych zadań oraz możliwych do podjęcia działań na rzecz edukacji prawnej.

Po nawiązaniu kontaktu, przedstawiciel Fundacji przygotuje propozycję / ofertę współpracy dla Państwa jednostki w zakresie zajęć informacyjno – edukacyjnych, dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z treściami zamieszczonymi na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Konferencja „Mediacje Rówieśnicze”. Spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej

W dniach 15-16 grudnia 2016 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu wraz z Centrum Edukacji Prawnej KRRP zorganizowały konferencję podsumowującą projekt dotyczący mediacji rówieśniczych oraz cykliczne spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej z terenu całego kraju.

Spotkanie poświęcone było: organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2017, omówieniu źródeł finansowania edukacji prawnej, zaprezentowaniu dobrych praktyk poszczególnych OIRP wykorzystywanych w podnoszeniu świadomości i wiedzy prawnej obywateli.

W konferencji i dwudniowym spotkaniu koordynatorów wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizowanych przedsięwzięć przez Centrum Edukacji Prawnej KRRP – www.centrumedukacjiprawnej.pl.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Dyżur ekspercki – TVP 3 Lublin: informowanie o celach i zadaniach Fundacji OIRP „Znam Prawo”

Mając na uwadze rolę i znaczenie mediów, w szczególności telewizji w dotarciu do jak największej liczby odbiorców, dnia 19 grudnia 2016 roku po raz kolejny przedstawiciel Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie był gościem programu telewizyjnego „Poranek między Wisłą a Bugiem” emitowanego w paśmie porannym TVP 3 Lublin.

Wizyta w telewizji składała się z dwóch części. W części pierwszej mec. Michał Czerwonka miał dyżur telefoniczny (odpowiedzi na pytania dzwoniących telewidzów) w zakresie praw konsumenta, w szczególności umów zawieranych na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa. W drugiej części programu, podczas rozmowy z redaktor prowadzącą program – poruszone zostały kwestie związane z celami realizowanymi przez Fundację, podnoszeniem świadomości prawnej, edukacji prawnej realizowanej podczas spotkań radców prawnych z młodzieżą oraz niedawnego porozumienia patronackiego Fundacji „Znam Prawo” z XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content