Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” jako realizator projektu „Prawo przeciwko dyskryminacji” – zaprasza placówki oświatowe Miasta Lublin, do wspólnej pracy na rzecz edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

Radcowie Prawni w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzą 120 godzin zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkolną obejmującą problematykę dyskryminacji na różnych płaszczyznach życia (dyskryminacja z powodu narodowości, wyznania, statusu społecznego, płci). Dodatkowym zagadnieniem poruszanym w trakcie zajęć będzie mowa nienawiści i przemocy słownej wobec rówieśników. W ramach zajęć radcowie prawni będą wskazywać i prezentować prawa i obowiązki osób dotkniętych zjawiskiem dyskryminacji i przemocy (zarówno fizycznej jak i psychicznej). Wskazane będą również narzędzia prawne przysługujące osobom pokrzywdzonym (np. środki karne jak i cywilnoprawne).

Zajęcia edukacyjne prowadzone będą w oparciu o trzy moduły: Prawa człowieka i obywatela, Prawo przeciwko dyskryminacji, Dialog bez agresji.

Działanie merytoryczne polegające na prowadzeniu zajęć z młodzieżą pod hasłem „Prawo przeciwko dyskryminacji” wykonywane będą przez radców prawnych skupionych wokół Fundacji „Znam Prawo”.

Instytucje chcące podjąć współpracę w ramach projektu prosimy o kontakt e-mail: m.czerwonka@fundacjaznamprawo.pl