26 lutego 2019 roku Urząd Miasta Lublin ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Projekt „Prawo przeciwko dyskryminacji” Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” został wysoko oceniony przez komisje konkursową i otrzymał dofinansowanie.

Radcowie Prawni przeprowadzą 120 godzin zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkolną obejmującą problematykę dyskryminacji na różnych płaszczyznach życia (dyskryminacja z powodu narodowości, wyznania, statusu społecznego, płci). Dodatkowym zagadnieniem poruszanym w trakcie zajęć będzie mowa nienawiści i przemocy słownej wobec rówieśników. W ramach zajęć radcowie prawni będą wskazywać i prezentować prawa i obowiązki osób dotkniętych zjawiskiem dyskryminacji i przemocy (zarówno fizycznej jak i psychicznej). Wskazane będą również narzędzia prawne przysługujące osobom pokrzywdzonym (np. środki karne jak i cywilnoprawne).

Zajęcia edukacyjne prowadzone będą w oparciu o trzy moduły: Prawa człowieka i obywatela, Prawo przeciwko dyskryminacji, Dialog bez agresji.

Zajęcia pod hasłem „Prawo przeciwko dyskryminacji” to także sposób na uświadomienie, że dyskryminacja i przemoc wśród młodzieży szkolnej to temat, na który nie można pozostać obojętnym, że należy reagować na każdy przejaw takich zachowań, a także, że sprawcy takich zachowań nie pozostają bezkarni.

Głównymi celami realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 projektu są:

  1. zwiększenie świadomości prawnej młodzieży szkolnej,
  2. upowszechnienie dostępu do wiedzy z zakresu przysługujących praw i obowiązków obywatelskich,
  3. edukowanie młodzieży z zakresu zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających ze zjawisk dyskryminacyjnych na różnych płaszczyznach oraz przeciwdziałania takim zjawiskom,
  4. zwiększenie wiedzy beneficjentów zadania publicznego na temat obowiązującego prawa, możliwości rozwiązania swoich problemów,
  5. upowszechnianie wiedzy z zakresu prowadzenia dyskusji, sporu, dialogu w oparciu o zasady „Dialogu bez agresji”,
  6. zwiększenie wiedzy i świadomości prawnej wśród kadry dydaktycznej w obszarze praw człowieka i obywatela, zjawiska dyskryminacji oraz zasad dialogu bez agresji.