Mając na uwadze i doceniając potrzebę wymiany informacji i doświadczeń w celu dostarczenia osobom pokrzywdzonym przestępstwem pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej, informowania o przysługujących im prawach oraz udzielania wsparcia na różnych etapach radzenia sobie z kryzysową sytuacją – Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” oraz Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie dnia 1 sierpnia 2016 roku podpisali porozumienie o współpracy. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie działa w ramach Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z siedzibą w Lublinie.

Główne założenia porozumienia o współpracy:

  • Strony porozumienia będą wspierać wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zamierzają brać udział we wspólnych szkoleniach celem doskonalenia umiejętności zawodowych w zakresie metod pracy z osobami pokrzywdzonymi. Wspierając tym samym udział swoich przedstawicieli w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych przez każdą ze stron porozumienia.
  • Strony porozumienia zamierzają wymieniać informacje i doświadczenia w dziedzinie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.
  • Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” oddeleguje swoich przedstawicieli – radców prawnych oraz aplikantów radcowskich angażujących się w działania statutowe Fundacji – do współpracy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie, w szczególności w ramach cyklicznych przedsięwzięć informacyjno – edukacyjnych realizowanych przez Ośrodek mających za cel pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  • Za zgodą każdej ze stron możliwe jest podejmowanie innych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy w zakresie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.