Na mocy umowy o współpracę zawartej 25 listopada 2016 roku pomiędzy Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie a XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Fundacja „Znam Prawo” objęła patronat nad profilem klas nauk społecznych.

Współpraca pomiędzy podmiotami polegać będzie na podnoszeniu świadomości obywatelskiej i prawnej uczniów, budowaniu prawidłowych postaw i zachowań uczniów, uczeniu szacunku dla prawa i uniwersalnych wartości obowiązujących w naszym społeczeństwie. Podpisanie porozumienia o współpracy w powyższym zakresie jest przedsięwzięciem nowatorskim i unikatowym w skali kraju. Podnoszenie świadomości prawnej, promocja zawodu radcy prawnego, ułatwianie dostępu do profesjonalnych usług prawniczych to priorytety działania Fundacji „Znam Prawo”. Uczniowie XXIV LO stający przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, później zawodowej – korzystając z wiedzy praktycznej radców prawnych, dowiedzą się o regułach wykonywania zawodu radcy prawnego oraz wymagań i predyspozycji charakterologicznych niezbędnych do jego wykonywania jako zawodu zaufania publicznego.

Radcowie prawni zaangażowani w działania Fundacji „Znam prawo” w ramach patronatu, poprowadzą – według szczegółowych schematów dla poszczególnych poziomów klas, zajęcia prawne podnoszące świadomość i wiedzę prawną uczniów i nauczycieli Liceum oraz udzielać będą konsultacji o charakterze prawnym i obywatelskim.

Objęte patronatem klasy na poziomach od I do III w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie nosić będą nazwę „Klasa nauk społecznych – klasa patronacka Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie”.