Ośrodek Mediacyjny Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” jest ośrodkiem mediacyjnym w rozumieniu art. 1832 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Na mocy powołanego przepisu, organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Skompletowana lista mediatorów, zgodnie z wymogami ustawowymi, przekazana została prezesom sądów okręgowych właściwych terytorialnie z uwagi na obszar działania OIRP w Lublinie. W informacji tej podkreślono, że wszyscy mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego to radcowie prawni, którzy dodatkowo odbyli szkolenie z zakresu mediacji, w tym ze związanych z nią aspektów psychologicznych. Przekazując powyższą informację w formie tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej, zwrócono się jednocześnie o przekazanie jej drogą służbową do wszystkich podległych sądów oraz do poszczególnych sędziów. Gorąco zachęcamy do wnioskowania, aby w ramach spraw kierowanych do mediacji, sąd wyznaczał mediatorów z listy mediatorów Ośrodka Mediacyjnego Fundacji „Znam Prawo”. Lista ta dostępna jest dla każdego także na stronie internetowej Fundacji w zakładce „Mediacje”. Znajduje się tam również przykładowa klauzula mediacyjna, do której umieszczania w umowach serdecznie zachęcamy.