Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z 2016 r. poz. 1860.) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przewiduje szereg działania polegających na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli.

Przepis art. 14 ustawy wskazuje, iż Organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

  1. możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. prawach i obowiązkach obywatelskich;
  3. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
  4. mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;
  5. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

Zadania te powinny być realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i będą stanowić bazę do przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z ustawą organy administracji publicznej zobligowane są do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” zaprasza przedstawicieli organów administracji publicznej, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych do nawiązania współpracy w zakresie ustawowych zadań oraz możliwych do podjęcia działań na rzecz edukacji prawnej.

Po nawiązaniu kontaktu, przedstawiciel Fundacji przygotuje propozycję / ofertę współpracy dla Państwa jednostki w zakresie zajęć informacyjno – edukacyjnych, dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z treściami zamieszczonymi na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/