Ośrodek Mediacyjny

Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” powołany został, aby pomagać w rozwiązywaniu sporów w drodze mediacji. Z mediacji mogą korzystać przedsiębiorcy, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe.

Zgodnie z dokumentami założycielskimi na listę mediatorów ośrodka mogą zostać wpisani radcowie prawni dysponujący wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami w zakresie rozwiązywania sporów i konfliktów metodą mediacji. Gwarancją skuteczności działań oraz profesjonalizmu mediatorów skupionych w ramach ośrodka jest połączenie specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz kompetencji interpersonalnych kluczowych dla procesu mediacji, negocjacji, zarządzania konfliktem i kryzysem.

Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” służy pomocą w rozwiązywaniu sporów w zakresie spraw cywilnych, administracyjnych oraz gospodarczych.

Mediacja

Mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego.

Mediator oznacza osobę trzecią, do której zwrócono się o to, aby przeprowadziła mediację w sposób skuteczny, bezstronny i kompetentny, bez względu na jej nazwę lub zawód wykonywany w danym państwie członkowskim oraz sposób jej wyznaczenia lub formę, w której zwrócono się do niej o przeprowadzenie mediacji.

Obie definicje pochodzą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych z dnia 21 maja 2008 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 136, str. 3)

Zasady mediacji

Podstawowymi dokumentami dla funkcjonowania Ośrodka Mediacyjnego są: Statut Ośrodka, Regulamin Postępowania oraz Załącznik do Regulaminu określający koszty postępowania mediacyjnego.

Rozpoczęcie postępowania mediacyjnego będzie miało miejsce w następujących sytuacjach:

 1. Strony sporu wniosły zgodny wniosek do  Ośrodka Mediacyjnego o przeprowadzenie mediacji między nimi; uważa się, że istnieje wspólny wniosek stron o przeprowadzenie mediacji przez Ośrodek Mediacyjny także wówczas, gdy jedna ze stron sporu złożyła w Ośrodku Mediacyjnym wniosek o przeprowadzenie mediacji (dalej „wniosek”), a druga strona w terminie 7 dni od doręczenia jej odpisu wniosku przez Ośrodek Mediacyjny poinformowała na piśmie Ośrodek Mediacyjny o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie mediacji;
 2. Podpisując umowę, której dotyczy spór, strony zawarły w niej postanowienia dotyczące rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych na jej tle w drodze mediacji prowadzonej przez Ośrodek Mediacyjny o brzmieniu następującym lub podobnym: „W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” i wyrażają zgodę na określone w tym Regulaminie zasady mediacji„;
 3. Strony zostały skierowane do Ośrodka Mediacyjnego na podstawie postanowienia sądu prowadzącego postępowanie w sprawie sporu zaistniałego między nimi lub sąd ten wyznaczył mediatora do przeprowadzenia mediacji między stronami z listy stałych mediatorów prowadzonej w Ośrodku Mediacyjnym.

Dokumenty do pobrania:

Statut ośrodka mediacyjnego

Regulamin postępowania

Koszty postępowania mediacyjnego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

Umowa o mediację

Koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego przed Ośrodkiem Mediacyjnym Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie "Znam Prawo"

§ 1.

 1. Opłaty z tytułu postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Ośrodek Mediacyjny obejmują:
  a) opłatę rejestracyjną;
  b) opłatę mediacyjną;
  c) wydatki.
 2. Wszystkie opłaty uiszcza się na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Ośrodka Mediacyjnego.
 3. Wszystkie kwoty o których mowa w przedmiotowej regulacji są kwotami netto i należy powiększyć je o podatek VAT.

§ 2.

 1. Opłatę rejestracyjną w wysokości 200 zł pobiera się od wniosku o mediację.
 2. Obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej spoczywa na stronie wnoszącej wniosek oprzeprowadzenie mediacji, co nie wyklucza jego rozliczenia w zawartej między uczestnikami postępowania ugodzie.

§ 3.

 1. Opłata mediacyjna w postępowaniach mediacyjnych w których wartość przedmiotu sporu jest możliwa do ustalenia wynosi:
  – wartość przedmiotu sporunie przekraczająca 10.000 zł – 4% (nie mniej niż 200 zł)
  – wartość przedmiotu sporu od 10.000 zł do 100.000 zł – 400 zł i 2% od nadwyżki wartości przedmiotu sporu ponad 10.000 zł (nie więcej niż 2.000 zł)
  – wartość przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł – 2.000 zł i 3% od nadwyżki wartości przedmiotu sporu ponad 100.000 zł (nie więcej niż 15.000 zł)
  – za każdą stronę A4 projektu ugody i protokołu – 100 zł
 2. Opłata mediacyjna w postępowaniach mediacyjnych w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu wynosi:
  – za każdą rozpoczętą godzinę sesji mediacyjnej – 200 zł
  – za każdą stronę A4 projektu ugody i protokołu – 100 zł
 3. W przypadku postępowań w których wartość przedmiotu sporu jest możliwa do ustalenia, zaliczkę na opłatę mediacyjną uiszcza się w wysokości wynikającej z ust. 1, z tym że część opłaty uzależniona od liczby stron protokołu i ugody rozliczana jest w ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności.
 4. W przypadku postępowań w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, zaliczka na opłatę mediacyjną wynosi 200 zł. Opłata mediacyjna, w tym część opłaty uzależniona od liczby stron protokołu i ugody, rozliczana jest w ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności.
 5. Opłatę mediacyjną przeznacza się w 80% na wynagrodzenie mediatora.
 6. Przed wszczęciem postępowania mediacyjnego, na wniosek zainteresowanych Stron, dopuszcza się indywidualne ustalenie kosztów mediacji pozasądowych przez Prezydium Ośrodka Mediacji.

§ 4.

 1. Strony postępowania mediacyjnego zobowiązane są do ponoszenia następujących wydatków związanych z postępowaniem mediacyjnym w którym biorą udział:
  a) zryczałtowanych kosztów korespondencji oraz obsługi postępowania mediacyjnego – 30 zł za każdą sesję mediacyjną;
  b) koszty udostępnienia siedziby Ośrodka Mediacyjnego w wysokości zryczałtowanej – 70 zł za każdą sesję mediacyjną;
  c) koszty niezbędnych przejazdów mediatora przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
  d) inne koszty, jeżeli ich poniesienie było obiektywnie niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem mediacyjnym.
 2. Wydatki rozliczane są w zawieranej między stronami postępowania mediacyjnego ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego.

§ 5.

 1. Jeśli wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie został prawidłowo opłacony, Prezydium wzywa do uiszczenia należnej opłaty w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 2. Rozpatrywane są jedynie wnioski, w odniesieniu do których wniesiona została opłata rejestracyjna oraz zaliczka na opłatę mediacyjną.
 3. Jeśli strony postępowania nie umówiły się na piśmie inaczej, za wszelkie nieuiszczone przez nie należności przewidziane niniejszą regulacją, strony odpowiadają solidarnie.

§ 6.

W przypadku spraw skierowanych do mediacji przez sąd, koszty postępowania mediacyjnego ponoszone są w wysokości i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Lista mediatorów

Mediatorem Ośrodka Mediacyjnego może być wyłącznie osoba fizyczna, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, wykonująca zawód radcy prawnego oraz posiadająca ukończone szkolenie z zakresu mediacji dla kandydatów na mediatorów, organizowane przez jeden z ośrodków mediacyjnych zrzeszonych w ramach Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych lub równorzędne. Wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacyjnego następuje na wniosek zainteresowanego.

Gwarancją skuteczności działań oraz profesjonalizmu mediatorów skupionych w ramach ośrodka jest połączenie specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz kompetencji interpersonalnych kluczowych dla procesu mediacji, negocjacji, zarządzania konfliktem i kryzysem.

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wpis na listę mediatorów

Klauzula umowna

Aby uniknięcia długotrwałego postępowania sądowego innych nieprzewidywalnych konsekwencji sporu, strony podpisując umowę, mogą zawrzeć w niej postanowienia dotyczące rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych na jej tle w drodze mediacji prowadzonej przez Ośrodek Mediacyjny o brzmieniu następującym lub podobnym:

W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”

Standardy mediatorów - radców prawnych

KODEKS RADCY PRAWNEGO – MEDIATORA

Niniejszy Kodeks ma na celu ustalenie jednolitych standardów etycznych dla mediatorów będących jednocześnie radcami prawnymi.

Jako, że radcowie prawni zobowiązani są do kierowania się najwyższymi standardami etycznymi ze względu na wykonywanie zawodu podlegającego konstytucyjnej ochronie, zdefiniowanie generalnych i abstrakcyjnych reguł respektujących ideały i obowiązki etyczne zawodu zaufania publicznego przyczyni się do godnego wykonywania zawodu radcy prawnego – mediatora.

Ze względu na specyfikę postępowania mediacyjnego, a w szczególności jego nieformalność Kodeks Etyki Radcy Prawnego – Mediatora (Kodeks) wyznacza jedynie ogólne zasady, które należy stosować wraz ze standardami postępowania w mediacji.

 

Mediatorzy – radcowie prawni pomagają stronom rozwiązać konflikt, w żaden sposób nie ingerując w jego przebieg, stosując zasadę autonomii stron konfliktu. W swej pracy mediatorzy pozostają bezstronni, niezależni, dbają o poufny przebieg mediacji, którą prowadzą z najwyższą starannością, w oparciu o wiedzę zawodową i doświadczenie, unikając konfliktu ze stronami w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i mediatora.

 

Mając na uwadze wieloletnią praktykę prowadzenia mediacji przez Mediatorów – Radców Prawnych i stosowane przez nich w mediacji zasady Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich uchwalonego 19 maja 2008 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora uchwalonych przez tę Radę w dniu 26 czerwca 2006r. Mediatorzy – Radcowie Prawni przyjmują do stosowania oba te dokumenty jako podstawy standardów stosowanych w mediacji, gwarantujących ich najwyższy poziom.

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO – MEDIATORA

I. Mediator powinien prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę
samodzielności i autonomii stron konfliktu.

II. Mediator powinien w swym postępowaniu kierować się przede wszystkim dobrem i interesami stron.

III. Mediator powinien dbać o zapewnienie dobrowolności udziału stron w postępowaniu mediacyjnym.

IV. Mediator powinien tak postępować, aby wszystkie strony sporu znały i rozumiały istotę procesu mediacji, rolę mediatora i warunki ewentualnego porozumienia.

V. Mediator nie powinien podejmować się pomocy w rozwiązaniu konfliktu, gdy nie ma pełnego przekonania o swoich kompetencjach, które pozwolą mu prowadzić postępowanie rzetelnie.

VI. Mediator nie powinien prowadzić postępowania mediacyjnego, jeśli nie jest w stanie zachować bezstronności lub usunąć wątpliwości co do swojej neutralności.

VII. Mediator powinien zachowywać poufność postępowania mediacyjnego, zarówno przed jego rozpoczęciem, w trakcie, jak i po jego zakończeniu.

VIII. Mediator powinien unikać konfliktu interesów ze stronami i bezzwłocznie rozwiewać wszelkie wątpliwości co do tej kwestii.

IX. Mediator nie powinien przyjmować żadnych korzyści od stron z wyjątkiem uzgodnionego wynagrodzenia. Nie powinien też czerpać korzyści z kierowania stron do innych specjalistów.

X. Mediator w swojej działalności informacyjnej i marketingowej nie powinien wprowadzać w błąd stron i opinii publicznej co do swoich kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zakresu usług i opłat.

XI. Mediator powinien dostarczać stronom jasnych i jednoznacznych informacji co do swojego wynagrodzenia i wszelkich kosztów związanych z postępowaniem, w którym uczestniczą.

XII. Mediator powinien pogłębiać swoje kompetencje zawodowe w celu jak najlepszego służenia uczestnikom mediacji.

Kontakt

Ośrodek Mediacyjny

FUNDACJA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE
„ZNAM PRAWO”

ul. Konrada Wallenroda 2e
20-607 Lublin

e-mail: mediacje@fundacjaznamprawo.pl
www.fundacjaznamprawo.pl/mediacje

ING Bank Śląski
Nr konta 27 1050 1953 1000 0090 3091 9196

Skip to content